หน้าหลัก
ประวัติอโรคยาศาล
วัตถุประสงค์
ทำเนียบหมอพื้นบ้านชัยภูมิ
ทำเนียบอโรคยาศาล
แพทย์แผนไทย(โบราณ)
แพทย์แผนจีน
ตำรับยาสมุนไพรจีน
ตำรับยาสมุนไพรไทย
บทความ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ตารางกิจกรรม
สื่อนำเสนอ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กระดานสนทนา
การเดินทาง
ติดต่อนิมนต์
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก |  ลืมรหัสผ่าน
ยาส้ม | พระกัมมัฏฐานโอสถ
พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย จีน หมอพื้นบ้าน ๒๕๕๗
เดินป่าตามหาไคร้เครือ
หน่วยฝังเข็มอาสา ครั้งที่ ๒
หน่วยฝังเข็มอาสา อโรคยาศาล
กำลังออนไลน์1คน
ผู้ชมวันนี้300คน
ผู้ชมเมื่อวาน135คน
ผู้ชมเดือนนี้5050คน
ผู้ชมเดือนก่อน5824คน
ผู้ชมทั้งสิ้น344615คน
 

 

   แพทย์แผนไทย(โบราณ)
พระคัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัย

พระคัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัย

ความนำ

พระคัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัย เป็นตำราที่ว่าด้วยปรัชญาความรู้ในการวินิจฉัยโรค รวมทั้งองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาสาเหตุแห่งการเกิดโรคและการรักษาสุขภาพ เป็นตำราทางการแพทย์แผนไทยเล่มเดียวที่ไม่กล่าวถึงตำรายาเลย

พระคัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัย ได้รับการยกย่องว่าเป็นหลักแห่งคัมภีร์เวชศาสตร์ทั้งหลาย เช่นเดียวกับ “พระคัมภีร์ปฐมจินดาร์” และน่าจะแต่งมาแล้วตั้งแต่สมัยอยุธยาเช่นเดียวกัน พระคัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัยปรากฏหลักฐานครั้งแรกในจารึกตำรายาที่วัดพระเชตุพนวิมลมัลคลาราม (วัดโพธิ์) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้จารึกขึ้นใน พ.ศ.๒๓๗๕ โดยจัดไว้ในหมวดวิชาเวชศาสตร์ ต่อมาใน พ.ศ.๒๔๑๒ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้รวบรวมพระคัมภีร์นี้ไว้ใน “คัมภีร์เวชศาสตร์สงเคราะห์” อันเป็นฉบับลายมือเขียนและได้มีการจัดพิมพ์พระคัมภีร์นี้เป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๒ รวมใน “คัมภีร์แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์” หลังจากนั้นได้จัดพิมพ์เผยแพร่อีกหลายครั้ง

พระคัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัย อ้างอิงถึงคัมภีร์หลายเล่ม ได้แก่ “คัมภีร์ฉันทศาสตร์ คัมภีร์อังคาระพระธาตุปัญจก คัมภีร์อังคาพยพธาตุบัญจก และคัมภีร์เบญจสรรพคุณ” พระคัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัยเริ่มต้นด้วยการบูชาพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ อันรวมเรียกว่าพระรัตนตรัย และกล่าวถึงมูลเหตุของการเกิดโรค การวินิจฉัยโรค ซึ่งเป็นความรู้ขั้นพื้นฐานในการที่จะเข้าใจทฤษฎีการแพทย์แผนไทย และบรรลุถึงความสามารถในการวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องแท้จริง

พระคัมภีร์ฉบับนี้ กล่าวถึงความเชื่อในทฤษฎีการแพทย์แผนไทยว่าการเจ็บป่วยเกิดจากสาเหตุใหญ่ๆ ๖ ประการ ได้แก่

  • มูลเหตุธาตุทั้ง ๔
  • อิทธิพลของฤดูกาล
  • อายุที่เปลี่ยนไปตามวัย
  • ถิ่นที่อยู่อาศัย
  • อิทธิพลของกาลเวลาและสุริยจักรวาล
  • พฤติกรรมเป็นมูลเหตุที่ก่อโรค

ในภาพรวมของสาเหตุแห่งการเกิดโรค การแพทย์แผนไทยเชื่อว่า ธรรมชาติเป็นปัจจัยที่สำคัญ เพราะมนุษย์คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติ หากมนุษย์ละเมิดกฎธรรมชาติ ก็จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ อันมีพื้นฐานมาจากความไม่สมดุลของธาตุทั้ง ๔ คือ ปถวีธาตุ (ดิน) อาโปธาตุ (น้ำ) เตโชธาตุ (ไฟ) และวาโยธาตุ (ลม)
เป็นไปได้ว่าความเชื่อเกี่ยวกับธาตุ ๔ ในคัมภีร์แพทย์แผนไทยนั้นได้รับอิทธิพลมาจากความเชื่อในพุทธศาสนาดังปรากฏเนื้อหาเกี่ยวกับธาตุ ๔ อยู่ในพระไตรปิฎกหมวดทีฆนิกาย

พระคัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัย จึงเป็นตำราทางการแพทย์แผนไทยที่สำคัญที่สุดเล่มหนึ่ง ปรากฏคำเตือนในตอนต้นของคัมภีร์ว่า แพทย์ที่ไม่ได้ศึกษาพระคัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัย ท่านว่าเป็นมิจฉาญาณแพทย์ คือเป็นแพทย์ที่มีความรู้ไม่ครบถ้วนถูกต้อง และแพทย์ที่ได้ศึกษาโดยรอบรู้เป็นอย่างดีจะเป็น เสฏฐญาณแพทย์ คือเป็นแพทย์ที่มีความรู้ประเสริฐสุด ข้อความดังกล่าวบ่งชี้ว่า พระคัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัย เป็นตำราการแพทย์แผนไทยที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง สำหรับผู้มีอาชีพเป็นหมอยาไทย

พระคัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัย

(อหํ) อันว่าข้า (อภิวัน์ทิย) นมัสการแล้ว (พุท์ธเสฏ์ฐํ) ซึ่งสมเด็จพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ (จ) อนึ่งโสด (อหํ) อันว่าข้า (อภิวัน์ทิย) นมัสการแล้ว (ธัม์มํ) ซึ่งพระปริยัติธรรม แลพระนพโลกุตรธรรม (จ) อนึ่งโสดแลข้านั้น (อภิวัน์ทิย) นมัสการแล้ว (คณํ) ซึ่งหมู่พระอริยสงฆ์ (อุต์ตมํ) อันอุดม (ปวัก์ขามิ) จักกล่าว (คัน์ถํ) ซึ่งคัมภีร์ (เวช์ชปกรณํ นาม) ชื่อว่าคัมภีร์แพทย์ (โลกหิตํ) อันเปนประโยชน์แก่โลก (อยํ รตนปณาโม) อันว่าประณามแก่พระรัตนไตรยนี้ (มยา) อันข้า (กโต) กระทำแล้ว (สิรา) ด้วยศิระเกล้า (สัก์กัจ์จํว) โดยเคารพแท้จริง (ปติวารณัต์ถํ) เพื่อจะห้ามเสีย (อัน์ตราเย) ซึ่งอุปัทวันตรายทั้งหลาย (อเสสโต) โดยหาเศษบมิได้ (อาจริโย) อันว่าพระอาจาริย์เจ้า (รจยิต๎วาน) พิจารณาตฤกตรองแล้ว (วินิจ์ฉยปเภทํ) ซึ่งประเภทแห่งวินิจฉัย (ทิปิยติ) สำแดงไว้ (อุต์ตมคัน์ถํ) ซึ่งคัมภีร์อันอุดม (ปวรํ) อันประเสริฐ (ธาตุสมุฏ์ฐานนามํ) ชื่อว่าธาตุสมุฏฐาน (หิตสุขสํวัฑ์ฒนัต์ถาย) เพื่อจะให้เจริญขึ้นซึ่งประโยชน์และความศุข (นานาลักขณสัญ์ชานเนน) ด้วยรู้ซึ่งลักษณะต่างๆ (โรคสมุฏ์ฐานํ) แห่งที่กำเนิดโรคทั้งหลาย (อเนกปเภทานํ) อันมีประเภทเปนอันมาก (อุป์ปัน์นานํ) อันบังเกิด (โลกานํ) แก่สัตวโลกทั้งหลาย (อนาคเต) ในอนาคต (อิทํ สมุฏ์ฐานํ วินิจ์ฉยํ) อันวาสมุฏฐานวินิจฉัยนี้ (ปรัม์ปรายเภทํ) มีประเภทอันอาจาริย์เจ้านำมา (ปัณ์ฑิต์ปรัม์ปราย) ด้วยอันสืบๆ แห่งนักปราชญ์มาแต่ก่อน (ทุช์ชานํ) อันบุคคลรู้โดยยาก (โหติ) มี (เวช์ชเภทา) ประเภทแห่งแพทย์ทั้งหลาย (อวิชานิย) มิได้รู้แล้ว (อิมํ สมุฏ์ฐานปกรณํ) ซึ่งคัมภีร์สมุฏฐานนี้ (ยุญ์ชัน์ติ) ประกอบ (เภสัช์ชานํ) ยาทั้งหลาย (โรคอุปสมนัต์ถาย) เพื่อจะให้ระงับเสียซึ่งโรค (สมุฏฐานปเภทนเยน) โดยนัยประเภทแห่งที่เกิด (โรคนิทานานํ) แห่งโรคนิทานทั้งหลาย (สมุฏ์ฐานโรโค) อันว่าโรคอันบังเกิดขึ้น (เกนจิ สมุฏ์ฐาเนน) ด้วยสมุฏฐานอันใดอันหนึ่ง (ปวัฑ์ฒันโต) เจริญขึ้น (เหตุมูลอวิญ์ญาเณน) ด้วยมิได้รู้มูลแห่งเหตุ (เกวลํเอว) ด้วยแท้ (โส ปุค์คโล) อันว่าบุคคลผู้นั้น (อาพาธิโก) เปนอาพาธ (พาฬหคิลาโน) ลุกนั่งมิได้ (ทุก์ขิโต) เปนทุกข์ (อเตกิจ์โฉ) รักษามิได้ (โหติ) มี (อปรํ การณํ) เหตุอันอื่น (อัต์ถิ) แลมี (ปุน) อิกเล่า (อหํ) อันว่าข้า (ปวัก์ขามิ) จักกล่าว (จตุธาตุวัต์ถานํ) ซึ่งกำหนดธาตุทั้ง ๔ (ปเภทกาลวเสน) ด้วยอำนาจแห่งกาลประเภท (ธาตุสมุฏ์ฐานววัต์ถานํ) อันว่ากำหนดซึ่งสมุฏฐานแห่งธาตุ (จตุพิธํ) มีประการ ๔ (ธาตุสมุฏ์ฐานัญ์จ) คือฤดูสมุฏฐานก็ดี (อายุสมุฏ์ฐานัญ์จ) คืออายุสมุฏฐานก็ดี (กาลสมุฏ์ฐานัญ์จ) คือกาลสมุฏฐานก็ดี (เย เวช์ชา) อันว่าแพทย์ทั้งหลายใด (วิจารัน์ตา) พิจารณา (โกฏ์ฐาสสมุฏ์ฐานํ) ซึ่งส่วนแห่งที่เกิด (จตุสมุฏ์ฐานธาตูนํ) แห่งธาตุอันมีสมุฏฐาน ๔ (วิปัส์สมานา) พิจารณาเห็น (โยชยุ) พึงประกอบ (เภสัช์ชํ) ซึ่งยา (เกวลํเอว) ด้วยประการดังนี้ แท้จริง (เย เวช์ชา) อันว่าแพทย์ทั้งหลายใด (อวิญ์ญาย) มิได้รู้แล้ว (สมุฏ์ฐานโกฏ์ฐาสํ) ซึ่งส่วนแห่งที่เกิด (เต เวช์ชา) แพทย์ทั้งหลายนั้น (มิจ์ฉาญาณเวช์ชา นาม) ชื่อว่ามิจฉาญาณแพทย์ (เย เวช์ชา) อันว่าแพทย์ทั้งหลายใด (วิจารณญาณ สมัน์นาคตา) ประกอบไปด้วยวิจารณปัญญา (โยเชน์ตา) ประกอบ (เภสัช์ชวิธานํ) ซึ่งวิธีแห่งโอสถ (ตํ โรคุป์ปัต์ตึ) ยังที่เกิดแห่งโรคนั้น (อัน์ตรธายึสุ) ให้เสื่อมสูญ (เต เวช์ชา) แพทย์ทั้งหลายนั้น (เสฏ์ฐญาณเวช์ชา นาม) ชื่อว่าเสฏฐญาณแพทย์ สิ้นความในบาฬีแต่เพียงนี้

อาจาริเยน อันพระอาจาริย์เจ้า ผู้ตกแต่งพระคัมภีร์อันชื่อว่าสมุฏฐานวินิจฉัย ว่าด้วยพิกัดแห่งกองสมุฏฐานทั้งหลาย ๔ ประการ ซึ่งพระบาฬีมิได้แก้ไว้นั้นมีลักษณะต่างๆ เพื่อจะสงเคราะห์แก่แพทย์สืบไปเบื้องน่า หวังจะให้รู้ในประเภทสมุฏฐานโรคทั้งปวงอันจะบังเกิดโดยลำดับ แลพระคัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัยนี้ เปนตราชูแห่งคัมภีร์เวชศาสตร์ทั้งหลาย เปนหลักเปนประธานอันใหญ่ยิ่งฦกซึ้งคัมภีรภาพ นัก มิอาจที่บุคคลจะหยั่งรู้ได้โดยง่าย ถ้าแลแพทย์ผู้ใดมิได้เรียนพระคัมภีร์นี้ จะวางยา ก็บมิอาจที่จะได้ (ถูก) ต้องกับโรคโดยแท้ เหตุว่ามิได้รู้ในกองสมุฏฐานพิกัตอันนี้ แพทย์ผู้นั้นได้ชื่อว่ามิจฉาญาณแพทย์ เพราะว่ารู้ด้วยตนเองโดยคดีมิได้ต้องผิดจากเวชพิกัต แลแพทย์ซึ่งมีวิจารณ์ปัญญาจงตฤกตรองศึกษาในเวชศาสตร์ทั้งหลาย แลสมุฏฐานวินิจฉัยนี้ให้ปรีชา จึงจะวางยาต้องตามสมุฏฐานพิกัตอันควรแก่โรค เหตุว่ารู้ในกองสมุฎฐานโดยแท้ แพทย์ผู้นั้นจึงจะได้ชื่อว่าเสฏฐญาณแพทย์ ด้วยอรรถว่ารู้ยิ่งกว่าแพทย์ทั้งหลายมิได้ผิด ต้องในคัมภีร์ฉันทศาสตร์วิธีทั้งปวง โดยไนยท่านตราไว้ซึ่งจะมีไปข้างน่านั้น

ลำดับนี้จักได้สำแดงในกองพิกัตสมุฏฐาน ๔ ประการนั้น คือธาตุสมุฏฐาน ๑ ฤดูสมุฏฐาน ๑ อายุสมุฏฐาน ๑ กาลสมุฏฐาน ๑ สมุฏฐานทั้ง ๔ ประการนี้ แพทย์ทั้งหลายพึงเรียนไว้ให้แจ้งในมหาพิกัตสมุฏฐาน เปนที่ตั้งแห่งภูมิ์โรคแลภูมิ์แพทย์ทั้งปวง

อันว่าสมุฏฐานนั้นว่าด้วยสมุฏฐานธาตุทั้ง ๔ มีเตโชธาตุ เปนต้น มีปถวีธาตุเปนที่สุดดังนี้

(๑) อันว่าสมุฏฐานเตโชธาตุพิกัตนั้นเปนที่ตั้งแห่งจตุกาลเตโช ซึ่งจะวิปริตเปนชาติเปนจะละนะ เปนภินนะ ก็อาไศรยแห่งพัทธะปิตตะ แห่งอพัทธะปิตตะ กำเดาทั้งสามนี้เปนอาทิให้เปนเหตุ ในกองเตโชธาตุพิกัตสมุฏฐานกองหนึ่ง

(๒) อันว่าสมุฏฐานวาโยธาตุพิกัตนั้น เปนที่ตั้งแห่งฉกาลวาโย ซึ่งจะวิปริตเปนชาติ จะละนะ ภินนะ ก็อาไศรยแห่งหทัยวาต , สัตถะกะวาต , สุมะนา , ทั้ง ๓ นี้เปนอาทิ ให้เปนเหตุในกองวาโยธาตุพิกัตสมุฏฐานกองหนึ่ง

(๓) อันว่าสมุฏฐานอาโปพิกัตนั้น เปนที่ตั้งแห่งทวาทะศะ อาโป ซึ่งจะวิปริตเปนชาติจะละนะภินนะ ก็อาไศรยแห่งสอ เสมหะ, แลอุระเสมหะ, คูธเสมหะ, ทั้ง ๓ นี้ เปนอาทิให้เปนเหตุในกองอาโปธาตุพิกัตสมุฏฐานกองหนึ่ง

(๔) อันว่าปถวีธาตุพิกัตนั้นเปนที่ตั้งแห่งวีสะติ ปถวีซึ่งจะวิปริตเปนชาติจะละนะ ภินนะก็อาไศรยแห่งหทัย, อุทริยะ , กรีศ , ทั้ง ๓ นี้ให้เปนเหตุเปนอาทิในกองปถวีธาตุพิกัตสมุฏฐานกองหนึ่ง ทั้ง ๔ กองนี้เปนมหาพิกัตสมุฏฐานธาตุหมวดหนึ่ง แพทย์พึงรู้ไว้ดังนี้

ลำดับนี้จะได้สำแดงในกองฤดูสมุฏฐานสืบไป ว่าด้วยสมุฏฐาน ฤดู ๓, ฤดู ๖, ดังนี้ คือคิมหะสมุฏฐาน ๑ วัสสานะสมุฏฐาน ๑ เหมันตะสมุฏฐาน ๑ อันนี้ ฤดู ๓, ฤดูหนึ่ง ๔ เดือน, ๓ ฤดูเปน ปี ๑, อันว่าสมุฏฐานฤดู ๖ นั้นเล่า คือคิมหันตะ สมุฏฐาน ๑ วะสันตะ สมุฏฐาน ๑ วัสสานะ สมุฏฐาน ๑ สระทะ สมุฏฐาน ๑ เหมันตะ สมุฏฐาน ๑ ศิริระ สมุฏฐาน ๑ อันนี้สมุฏฐานฤดู ๖ ฤดูหนึ่ง ๒ เดือน, ๖ ฤดูเปนปี ๑ ท่านแบ่งออกจากฤดู ๓ โดยวิเศษ จะให้แพทย์พึงรู้ในลักษณะอันจะขนาบคาบเกี่ยว ซึ่งมีอยู่ในคัมภีร์ธาตุวินิจฉัย มัชฌิมะธาตุนั้น ในที่นี้จะว่าแต่สมุฏฐานเปนอาทิ คือ

๑ คิมหันตะฤดูสมุฏฐานนั้น เปนพิกัตแห่งปิตตะสมุฏฐานให้เปนเหตุ

๒ วัสสานะสมุฏฐานนั้น เปนพิกัตแห่งวาตะสมุฏฐานให้เปนเหตุ

๓ เหมันตะสมุฏฐานนั้น เปนพิกัตแห่งเสมหะสมุฏฐานให้เปนเหตุ อันนี้คือพิกัตสมุฏฐานฤดู ๓ โดยย่อ

(๑) คิมหันตะสมุฏฐานนั้น เปนพิกัดแห่งปิตตะสมุฏฐาน เสมหะสมุฏฐานระคนให้เปนเหตุ

(๒) วสันตะสมุฏฐาน เปนพิกัตแห่งปิตตะสมุฏฐาน วาตะสมุฏฐานระคนให้เปนเหตุ

(๓) วัสสานะสมุฏฐานนั้น เปนพิกัตแห่งวาตะสมุฏฐาน ปิตตะสมุฏฐานระคนให้เปนเหตุ

(๔) สะระทะสมุฏฐานนั้น เปนพิกัตแห่งวาตะสมุฏฐาน เสมหะสมุฏฐานระคนให้เปนเหตุ

(๕) เหมันตะสมุฏฐานนั้น เปนพิกัตแห่งเสมหะสมุฏฐาน วาตะสมุฏฐานระคนให้เปนเหตุ

(๖) ศิศิระสมุฏฐานนั้น เปนพิกัตแห่งเสมหะสมุฏฐาน ปิตตะสมุฏฐานระคนให้เปนเหตุ อันนี้คือพิกัตกองสมุฏฐานฤดู ๖ โดยย่อ

ทีนี้จะว่าให้พิศดาร ในสมุฏฐาน ๓ นั้นก่อนเปนอาทิ

๑ อันว่าคิมหันตะสมุฏฐานนั้น คือแรมค่ำหนึ่งเดือน ๔ ไปถึงเพ็ญเดือน ๘ สมุฏฐานฤดู ๑ เปนพิกัตแห่งปิตตะใช่จะเต็มทั้ง ๔ เดือนนั้นหามิได้ แบ่งออกโดยพิเศษสมุฏฐาน แล ๓ แล ๓ ดังนี้

(๑) คือแรมค่ำหนึ่งเดือน ๔ ไปจนแรม ๑๐ ค่ำเดือน ๕ เปนตำแหน่งพัทธะปิตตะสมุฏฐาน แลพัทธะปิตตะจะได้ทำเองนั้นหามิได้ อาไศรยจตุกาลเตโชกองใดกองหนึ่งก็ดี ระคนพัทธะปิตตะสมุฏฐานเหตุว่าเปนเจ้าของ ถ้าจะแก้อย่าให้เสียเดิมเปนอาทิโดยพิกัต

(๒) แรม ๑๑ ค่ำเดือน ๕ ไปจนถึงขึ้น ๕ ค่ำเดือน ๗ เปนตำแหน่งอพัทธะปิตตะสมุฏฐาน แต่อพัทธะปิตตะจะได้เปนเต็มที่นั้นหามิได้ อพัทธะปิตตะกระทำกึ่ง กาละเตโชกระทำกึ่งระคนกัน ถ้าจะแก้อย่าให้เสียเดิมโดยพิกัต

(๓) ขึ้น ๖ ค่ำเดือน ๗ ไปจนเพ็ญเดือน ๘ เปนตำแหน่งกำเดาสมุฏฐาน แลกำเดานี้ทั่วไปในสมุฏฐานทั้ง ๓ คือ พัทธะปิตตะ อพัทธะปิตตะกำเดา และว่าจะให้กายบริบูรณ์ก็เพราะกำเดา จะมิให้กายบริบูรณ์ก็เพราะกำเดา ถ้าจะแก้อย่าให้เสียกำเดาโดยพิกัต ท่านจึ่งจัดไว้ว่าใน ๔ เดือนนี้เปนกำหนดคิมหันตะสมุฏฐานแห่งกำเดา ด้วยว่ากำเดานี้คือเปลวแห่งวาโย โลหิตเสมหะแลสรรพคุณสมุฏฐานทั้งปวง ซึ่งจะวิบัติแลมิได้วิบัตินั้นก็อาไศรยแห่งสมุฏฐานนี้ เปนที่บำรุงว่าจะให้วัฒนะแลหายะนะโดยแท้ ดุจพิกัตกล่าวไว้ดังนี้

๒ อันว่า วัสสานะสมุฏฐานนั้น คือแรมค่ำ ๑ เดือน ๘ ไปจนเพ็ญเดือน ๑๒ สมุฏฐานฤดู ๑ เปนพิกัตวาโย ใช่จะเปนเต็มทั้ง ๔ เดือนนั้นหามิได้ แบ่งออกโดยวิเศษแล ๓ แล ๓ ดังนี้

(๑) คือแรมค่ำ ๑ เดือน ๘ ไปจนแรม ๑๐ ค่ำเดือน ๙ เปนตำแหน่งหทัยวาตสมุฏฐาน แต่หทัยวาตจะได้ทำเองนั้นหามิได้ อาไศรยแห่งกาละวาโยกองใดกองหนึ่งก็ดี ระคนหทัยวาตสมุฏฐานเหตุเปนเจ้าของ ถ้าจะแก้อย่าเสียเดิม โดยพิกัต

(๒) อนึ่งแรม ๑๑ ค่ำเดือน ๙ ไปจนขึ้น ๕ ค่ำเดือน ๑๑ เปนตำแหน่งสัตถะกะวาตะสมุฏฐานกระทำกึ่ง กาละวาโยกระทำกึ่งระคนกัน ถ้าจะแก้อย่าให้เสียเจ้าของเดิมโดยพิกัต

(๓) อนึ่งขึ้น ๖ ค่ำเดือน ๑๑ ไปจนเพ็ญเดือน ๑๒ เปนตำแหน่งสุมะนาสมุฏฐาน จะได้ระคนด้วยกาละวาโยกองใดกองหนึ่งนั้นหามิได้ ด้วยเหตุว่าสุมะนานี้ทั่วไปในสมุฏฐานทั้ง ๓ คือ หทัยวาตะ สัตถะกะวาตะ สุมะนา แลอาจให้กระวนกระวายก็เพราะสุมะนา มิให้กระวนกระวายก็เพราะสุมะนา ถ้าจะแก้อย่าให้เสียสุมะนาสมุฏฐานเปนอาทิโดยพิกัต ท่านจึงจัดไว้ว่าใน ๔ เดือนนี้ เปนกำหนดวัสสานะสมุฏฐาน คือสมุฏฐานแห่งวาโยกล่าวคือสุมะนา ด้วยว่าสุมะนานี้เปนหลักแห่งสมุฏฐาน ซึ่งจะวิบัติแลมิให้วิบัตินั้นก็อาไศรยสมุฏฐานนี้เปนที่บำรุงอาจให้วัฒนะ และหายะนะได้โดยแท้ ดุจในพิกัตกล่าวไว้ดังนี้

๓ อันว่าเหมันตะสมุฏฐานหนึ่ง คือแรมค่ำ ๑ เดือน ๑๒ ไปจนเพ็ญเดือน ๔ สมุฏฐานฤดูหนึ่งเปนพิกัตเสมหะ ใช่จะเปนเต็ม ทั้ง ๔ เดือนนั้นหามิได้ ท่านแบ่งออกโดยพิเศษละ ๓ ละ ๓ ดังนี้

(๑) คือแรมค่ำ ๑ เดือน ๑๒ ไปจนแรม ๑๐ ค่ำเดือนอ้ายเปนตำแหน่งสอเสมหะสมุฏฐาน แต่สอเสมหะจะได้กระทำเองนั้นหามิได้ อาไศรยกาลปะระเมหะ คืออาโปเกรอะลงมาระคนสอเสมหะสมุฏฐาน เหตุว่าเปนเจ้าของ ถ้าจะแก้อย่าให้เสียเดิมโดยพิกัต

(๒) อนึ่งแรม ๑๑ ค่ำเดือนอ้ายไปจนขึ้น ๕ ค่ำเดือน ๓ เปนตำแหน่งอุระเสมหะสมุฏฐานกระทำกึ่ง กาลปะระเมหะกระทำกึ่งระคนกัน ถ้าจะแก้อย่าให้เสียเจ้าของเดิมโดยพิกัต

(๓) อนึ่งขึ้น ๖ ค่ำเดือน ๓ ไปจนเพ็ญเดือน ๔ เปนตำแหน่งคูธเสมหะสมุฏฐาน จะได้ระคนด้วยกาลปะระเมหะคือ อาโปกองใดกองหนึ่งนั้นหามิได้ ด้วยเหตุว่าคูธเสมหะนี้ทั่วไปในสมุฏฐานทั้ง ๓ คือสอเสมหะ อุระเสมหะ คูธเสมหะแลอาจให้กายบริบูรณ์ ก็เพราะคูธเสมหะ มิให้บริบูรณ์ก็เพราะคูธเสมหะ ถ้าจะแก้อย่าให้เสียคูธสมุฏฐานเปนอาทิโดยพิกัต ท่านจึงจัดไว้ว่า ใน ๔ เดือน นี้เปนกำหนดเหมันตะสมุฏฐาน เปนสมุฏฐานแห่งเสมหะคือคูธเสมหะ ด้วยว่าคูธเสมหะนี้เปนหลักแห่งสมุฏฐานซึ่งจะวิบัติแลมิได้วิบัตินั้น ก็อาไศรยแห่งสมุฏฐานนั้นเปนที่บำรุง อาจให้วัฒนะแลหายะนะได้โดยแท้ดุจท่านตรา ลงไว้ให้แจ้ง เปนมหาพิกัตในสมุฏฐานแห่งฤดู ๓ สิ้นความแต่เพียงนี้

ตั้งแต่แรมค่ำหนึ่งเดือน ๔ จนถึงเพ็ญเดือน ๘ เปนพิกัตในคิมหันตสมุฏฐานกำเดา แบ่งออกแล ๓ แล ๓ ดังนี้ เปนพัทธปิตตะ ๔๐ วัน เปนอพัทธปิตตะ ๔๐ วัน เปนกำเดา ๔๐ วัน, ตั้งแต่แรมค่ำ หนึ่งเดือน ๘ จนถึงเพ็ญเดือน ๑๒ เปนพิกัตในวัสสานะสมุฏฐานวาโย แบ่งออกแล ๓ แล ๓ ดังนี้ หทัยวาต ๔๐ วัน สัตถกะวาต ๔๐ วัน สุมนา ๔๐ วัน ตั้งแต่แรมค่ำหนึ่งเดือน ๑๒ จนถึงเพ็ญเดือน ๔ เปนพิกัตในเหมันตสมุฏฐาน เสมหะแบ่งออกแล ๓ แล ๓ ดังนี้เปน สอเสมหะ ๔๐ วัน อุระเสมหะ ๔๐ วัน คูธเสมหะ ๔๐ วัน, หมวดละ ๔ เดือนคือ ๑๒๐ วันเปนพิกัตสมุฏฐานร้อน, ฝน, หนาว, ทั้ง ๓ สมุฏฐานนี้ ๓๖๐ วัน ๑๒ เดือนแบ่ง ๓ ฤดูๆ ละ ๔ เดือนเปนปีหนึ่งดุจกล่าวมาดังนี้

ลำดับนี้จะได้พิศดารความในสมุฏฐาน ฤดู ๖ สืบไป

๑ คือตั้งแต่แรมค่ำหนึ่งเดือน ๔ ไปจนเพ็ญเดือน ๖ ฤดูหนึ่งคือคิมหันตสมุฏฐาน ด้วยว่าเปนที่ร้อนกระวนกระวายเปน ปริฬาหะ ไสมย พิกัตแห่งปิตตะสมุฏฐาน เสมหะสมุฏฐาน ระคนใช่จะเปนปิตตะทั้งฤดูนั้นหามิได้ จัดแบ่งออกโดยพิเศษ สมุฏฐานแล ๓ แล ๓ ดังนี้

(๑) คือแรมค่ำหนึ่งเดือน ๔ ไปจนขึ้น ๕ ค่ำเดือน ๕ เปนอำเภอ พัทธปิตตะสมุฏฐาน แต่จะได้จะละนะนั้นหามิได้อาไศรยเสมหะสมุฏฐานกล้าระคนส่วน ๑ อพัทธปิตตะกล้าระคน ๒ ส่วน เปน ๓ ส่วน จัตุกาลเตโชเจือกระทบให้พัทธปิตตะสมุฏฐานเจ้าเรือนเปนจะละนะ ถ้าจะแก้อย่าให้เสียเจ้าของเดิม ๓ ส่วนแก้เจือตามระคน โดยพิกัต

(๒) อนึ่งขึ้น ๖ ค่ำเดือน ๕ ไปจนแรม ๑๐ ค่ำเดือน ๕ เปนอำเภออพัทธปิตตะสมุฏฐานจะละนะกล้า เสมหะสมุฏฐานเปนกลาง ระคนส่วน ๑ กำเดากล้าระคน ๒ ส่วน เปน ๓ ส่วน จัตุกาลเตโชเจือกระทบให้อพัทธปิตตะเจ้าเรือนยิ่งขึ้น ถ้าจะแก้อย่าให้เสียเจ้าของเดิม ๓ ส่วน แก้เจือตามระคนโดยพิกัต

(๓) แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๕ ไปจนเพ็ญเดือน ๖ เปนอำเภอกำเดาสมุฏฐานจะละนะกล้า เสมหะสมุฏฐานอ่อนระคนส่วน ๑ อพัทธปิตตะกล้าระคน ๒ ส่วน เปน ๓ ส่วน จัตุกาลเตโชเจือกระทบกำเดาเจ้าเรือนให้จะละนะยิ่งขึ้น ถ้าจะแก้อย่าให้เสียเจ้าของเดิม ๓ ส่วน แก้เจือตามระคนโดยพิกัตสิ้น สมุฏฐานฤดูหนึ่ง ๒ เดือน คือคิมหันตศิศิระระคนดุจกำหนดไว้ดังนี้

๒ อนึ่งตั้งแต่แรมค่ำหนึ่งเดือน ๖ ไปจนเพ็ญเดือน ๘ ฤดูหนึ่งวสันตะสมุฏฐาน ด้วยว่าเปนที่อยู่แห่งความยินดี เพราะกาลเมื่อมีดอกไม้อันบานเปนพิกัตแห่งปิตตะสมุฏฐาน วาตะสมุฏฐานระคนใช่จะเปนปิตตะทั้งฤดูนั้นหามิได้ จัดแบ่งออกโดยพิเศษสมุฏฐานแล ๓ แล ๓ ดังนี้

(๑) คือแรมค่ำหนึ่งเดือน ๖ ไปจนขึ้น ๕ ค่ำเดือน ๗ เปนอำเภอพัทธปิตตะสมุฏฐานวาตะสมุฏฐานระคน ๒ ส่วน อพัทธปิตตะระคนส่วน ๑ เปน ๓ ส่วน จัตุกาลเตโชเจือกระทบพัทธปิตตะเจ้าเรือนให้จะละนะ ถ้าจะแก้อย่าให้เสียเจ้าของเดิม ๓ ส่วน แก้เจือตามระคนโดยพิกัต

(๒) ขึ้น ๖ ค่ำเดือน ๗ ไปจนแรม ๑๐ ค่ำเดือน ๗ เปนอำเภอพัทธปิตตะสมุฏฐานวาตะสมุฏฐาน ๒ ส่วน กำเดาระคน ๑ ส่วน เปน ๓ ส่วน จัตุกาลเตโชเจือกระทบอพัทธปิตตะเจ้าเรือนให้จะละนะ ถ้าจะแก้อย่าให้เสียเจ้าของเดิม ๓ ส่วน แก้เจือตามระคนโดยพิกัต

(๓) แรม ๑๑ ค่ำเดือน ๗ ไปจนเพ็ญเดือน ๘ เปนอำเภอกำเดาสมุฏฐาน วาตะสมุฏฐานระคน ๓ ส่วน อพัทธปิตตะระคนบมิควร แก้วสันตะจัตุกาลเตโชเจือกระทบกำเดาเจ้าเรือนให้จะละนะ ถ้าจะแก้อย่าให้เสียเจ้าของเดิม ๓ ส่วนแก้เจือตามระคนโดยพิกัต สิ้นสมุฏฐานฤดูหนึ่ง ๒ เดือน คือวสันตะวัสสานะระคนสมุฏฐานแล ๒ เดือน ๒ เดือนทั้งสมุฏฐานซึ่งกล่าวมานี้ เปน ๔ เดือนด้วยกันจัดเปนหมวด ๑ โดยพิกัตกองกำเดาสมุฏฐานให้เปนเหตุ

๓ อนึ่งตั้งแต่แรมค่ำหนึ่งเดือน ๘ ไปจนเพ็ญเดือน ๑๐ ฤดูหนึ่งวัสสานะสมุฏฐานด้วยว่ามีฝนตกชุก เปนพิกัตแห่งวาตะสมุฏฐานปิตตะสมุฏฐานระคนใช่จะเปนวาตะทั้งฤดูนั้นหามิได้ แบ่งออกโดยพิเศษสมุฏฐานแล ๓ แล ๓ ดังนี้

(๑) คือแรมค่ำหนึ่งเดือน ๗ ไปจนขึ้น ๕ ค่ำเดือน ๙ เปนอำเภอหทัยวาตะสมุฏฐาน ปิตตะสมุฏฐานระคนส่วน ๑ สัตถกะวาตะระคน ๒ ส่วนเปน ๓ ส่วน ฉกาลวาโยเจือกระทบหทัยวาตะเจ้าเรือนให้จะละนะ ถ้าจะแก้อย่าให้เสียเจ้าของเดิม ๓ ส่วน แก้เจือตามระคนโดยพิกัต

(๒) ขึ้น ๖ ค่ำเดือน ๙ ไปจนแรม ๑๐ ค่ำเดือน ๙ เปนอำเภอสัตถกะวาตะสมุฏฐาน ปิตตะสมุฏฐานระคนส่วน ๑ สุมนาระคน ๒ ส่วนเปน ๓ ส่วน ฉกาลวาโยเจือกระทบสัตถกะวาตะเจ้าเรือนให้จะละนะ ถ้าจะแก้อย่าให้เสียเจ้าของเดิม ๓ ส่วน แก้เจือตามระคนโดยพิกัต

(๓) อนี่งแรม ๑๑ ค่ำเดือน ๙ ไปจนเพ็ญเดือน ๑๐ เปนอำเภอสุมนาสมุฏฐานกล้า ปิตตะสมุฏฐานอ่อนระคนส่วน ๑ สัตถกะวาตะระคน ๒ ส่วนเปน ๓ ส่วน ฉกาลวาโยเจือกระทบให้สุมนาเจ้าสมุฏฐานจะละนะ ถ้าจะแก้อย่าให้เสียเจ้าของเดิม ๓ ส่วน แก้เจือตามระคนโดยพิกัตสิ้นสมุฏฐานฤดูหนึ่ง ๒ เดือน คือ วัสสานะ วสันตะระคนสมุฏฐานซึ่งกำหนดไว้ดังนี้

๔ อนึ่งตั้งแต่แรมค่ำหนึ่งเดือน ๑๐ ไปจนเพ็ญเดือน ๑๒ ฤดูหนึ่งสระทะสมุฏฐาน ด้วยว่าจะยังสัตว์ให้สะครั่นสะครอ กาย ไม่สู้สบายเปนพิกัตแห่งวาตะสมุฏฐาน เสมหะสมุฏฐานระคนใช่จะเปนวาตะทั้งฤดูนั้นหามิได้ จัดแบ่งโดยพิเศษออกสมุฏฐานแล ๓ แล ๓ ดังนี้

(๑) คือแรมค่ำหนึ่งเดือน ๑๐ ไปจนขึ้น ๕ ค่ำเดือน ๑๑ เปนหทัยวาตะสมุฏฐาน เสมหะสมุฏฐานระคน ๒ ส่วน สัตถกะวาตะระคนส่วน ๑ เปน ๓ ส่วน ฉกาลวาโยเจือกระทบหทัยวาตะให้จะละนะ ถ้าจะแก้อย่าให้เสียเจ้าของสมุฏฐานเดิม ๓ ส่วน แก้เจือตามระคนโดยพิกัต

(๒) ขึ้น ๖ ค่ำเดือน ๑๑ ไปจนแรม ๑๐ ค่ำเดือน ๑๑ เปนอำเภอสัตถกะวาตะสมุฏฐาน เสมหะสมุฏฐานระคน ๒ ส่วน สุมนาระคน ส่วน ๑ เปน ๓ ส่วน ฉกาลวาโยเจือกระทบให้สัตถกะวาตะเปนจะละนะ ถ้าจะแก้อย่าให้เสียเจ้าของเดิม ๓ ส่วน แก้เจือตามระคนโดยพิกัต

(๓) แรม ๑๑ ค่ำเดือน ๑๑ ไปจนเพ็ญเดือน ๑๒ เปน อำเภอแห่งสุมนาสมุฏฐาน เสมหะสมุฏฐานระคน ๓ ส่วน สัตถกะวาตะระคนมิควรแก้ ฉกาลวาโยเจือกระทบสุมนาเจ้าเรือนให้จะละนะ ถ้าจะแก้อย่าให้เสียเจ้าของสมุฏฐานเดิม ๓ ส่วน แก้เจือตามระคนโดยพิกัต สิ้นสมุฏฐานฤดูหนึ่ง ๒ เดือน คือ สระทะ เหมันตระคนสมุฏฐานละ ๒ เดือน ๒ เดือน ทั้ง ๒ สมุฏฐานซึ่งกล่าวมานี้เปน ๔ เดือนด้วยกัน จัดเปนหมวด ๑ เปนมหาพิกัตกองวาตะสมุฏฐานให้เปนเหตุดังนี้

๕ อนึ่ง ตั้งแต่แรมค่ำหนึ่งเดือน ๑๒ ไปจนเพ็ญเดือนยี่ ฤดูหนึ่งเปนพิกัตเหมันตสมุฏฐาน ด้วยว่าน้ำค้างตกลงเปนพิกัตแห่งเสมหะสมุฏฐาน วาตะสมุฏฐานระคนใช่จะเปนเสมหะทั้งฤดูนั้นหามิได้ จัดออกโดยพิเศษแบ่งสมุฏฐานแล ๓ แล ๓ ดังนี้

(๑) คือแรมค่ำหนึ่งเดือน ๑๒ ไปจนขึ้น ๕ ค่ำเดือนอ้าย เปนอำเภอสอเสมหะสมุฏฐาน วาตะสมุฏฐานระคน ๒ ส่วน อุระเสมหะ ระคนส่วน ๑ เปน ๓ ส่วน กาลทวาทสะอาโปเจือกระทบสอเสมหะเจ้าเรือนให้จะละนะ ถ้าจะแก้อย่าให้เสียเจ้าของเดิม ๓ ส่วน แก้เจือตามระคนโดยพิกัต

(๒) ขึ้น ๖ ค่ำ เดือนอ้ายไปจนแรม ๑๐ ค่ำเดือนอ้าย เปนอำเภออุระเสมหะสมุฏฐาน วาตะสมุฏฐานระคน ๒ ส่วน คูธเสมหะระคนส่วน ๑ เปน ๓ ส่วน กาลทวาทสะอาโปเจือกระทบให้เจ้าสมุฏฐานคืออุระเสมหะนั้นให้จะละนะ ถ้าจะแก้อย่าให้เสียเจ้าของเดิม ๓ ส่วน แก้เจือตามระคนโดยพิกัต

(๓) แรม ๑๑ ค่ำเดือนอ้ายไปจนเพ็ญเดือนยี่ เปนอำเภอคูธสมุฏฐานกล้า วาตะสมุฏฐานอ่อน ระคนส่วน ๑ อุระเสมหะกล้าระคน ๒ ส่วนเปน ๓ ส่วน กาลทวาทสะอาโปเจือกระทบคูธเสมหะเจ้าสมุฏฐานให้จะละนะ ถ้าจะแก้อย่าให้เสียเข้าของเดิม ๓ ส่วน แก้เจือตามระคนโดยพิกัต สิ้นสมุฏฐานฤดูหนึ่ง ๒ เดือน คือ คิมหันต สระทะ ระคนดุจสมุฏฐานกำหนดไว้ดังนี้

๖ อนึ่ง ตั้งแต่แรมค่ำหนึ่งเดือนยี่ ไปจนเพ็ญเดือน ๔ ฤดูหนึ่งศิศิระสมุฏฐาน ด้วยอรรถว่าเย็นนักเปนพิกัตแห่งเสมหะสมุฏฐานปิตตะสมุฏฐานระคน ใช่จะเปนเสมหะทั้งฤดูนั้นหามิได้ จัดแบ่งออกโดยพิเศษให้พิศดารสมุฏฐานแล ๓ แล ๓ ดังนี้

(๑) คือแรมค่ำ ๑ เดือนยี่ไปจนขึ้น ๕ ค่ำเดือน ๓ เปนอำเภอสอเสมหะสมุฏฐาน ปิตตะสมุฏฐานระคนส่วน ๑ อุระเสมหะระคน ๒ ส่วน เปน ๓ ส่วน กาลทวาทสะอาโปเจือกระทบสอเสมหะเจ้าเรือนให้จะละนะ ถ้าจะแก้อย่าเสียเจ้าของสมุฏฐานเดิม ๓ ส่วน แก้เจือตามระคนโดยพิกัต

(๒) ขึ้น ๖ ค่ำเดือน ๓ ไปจนแรม ๑๐ ค่ำเดือน ๓ เปนอำเภออุระเสมหะสมุฏฐาน ปิตตะสมุฏฐาน ระคน ๒ ส่วน คูธเสมหะระคนส่วน ๑ เปน ๓ ส่วน กาลทวาทสะอาโปเจือกระทบอุระเสมหะเจ้าเรือนให้จะละนะ ถ้าจะแก้อย่าให้เสียเจ้าของเดิม ๓ ส่วน แก้เจือตามระคนโดยพิกัต

(๓) แรม ๑๑ ค่ำเดือน ๓ ไปจนเพ็ญเดือน ๔ เปนอำเภอ คูธเสมหะสมุฏฐาน ปิตตะสมุฏฐานระคน ๓ ส่วน อุระเสมหะระคนมิควรแก้ กาลทวาทสะอาโปเจือกระทบคูธเสมหะเจ้าเรือนให้จะละนะ ถ้าจะแก้อย่าให้เสียเจ้าของสมุฏฐาน ๓ ส่วน แก้เจือตามระคนโดยพิกัต สิ้นสมุฏฐานฤดูหนึ่ง ๒ เดือน คือ ศิศิระคิมหันตระคนสมุฏฐานแล ๒ เดือน ๒ เดือน ทั้ง ๒ สมุฏฐานนี้เปน ๔ เดือน โดยกำหนดจัดเปนหมวด ๑ ในมหาพิกัตกองเสมหะสมุฏฐาน ให้เปนเหตุก็พอครบสมุฏฐาน ฤดู ๖ พอได้ ๑๒ เดือน ถ้าจัดเปน ๓ ฤดู ก็ได้ฤดูละ ๔ เดือน ๓ ฤดูเปนปีหนึ่ง ดุจท่านตราไว้ดังนี้

คิมหันตสมุฏฐาน แบ่งแล ๓ ออกดังนี้ พัทธปิตตะสมุฏฐาน ๒๐ วัน อพัทธปิตตะสมุฏฐาน ๒๐ วัน กำเดา ๒๐ วัน

วสันตสมุฏฐาน แบ่งแล ๓ ออกดังนี้ พัทธปิตตะสมุฏฐาน ๒๐ วัน อพัทธปิตตะสมุฏฐาน ๒๐ วัน กำเดาสมุฏฐาน ๒๐ วัน

วัสสานะสมุฏฐาน แบ่งแล ๓ ออกดังนี้ หทัยวาตะสมุฏฐาน ๒๐ วัน สัตถกะวาตะสมุฏฐาน ๒๐ วัน สุมนาสมุฏฐาน ๒๐ วัน

สะระทะสมุฏฐาน แบ่งแล ๓ ออกดังนี้ หทัยวาตะสมุฏฐาน ๒๐ วัน สัตถกะวาตะสมุฏฐาน ๒๐ วัน สุมนาสมุฏฐาน ๒๐ วัน

เหมันตสมุฏฐาน แบ่งแล ๓ ออกดังนี้ สอเสมหะสมุฏฐาน ๒๐ วัน อุระเสมหะสมุฏฐาน ๒๐ วัน คูธเสมหะสมุฏฐาน ๒๐ วัน

ศิศิระสมุฏฐาน แบ่งแล ๓ ออกดังนี้ สอเสมหะสมุฏฐาน ๒๐ วัน อุระเสมหะสมุฏฐาน ๒๐ วัน คูธเสมหะสมุฏฐาน ๒๐ วัน

หมวดละ ๒ เดือน คือ ๖๐ วัน เปนพิกัตสมุฏฐานร้อน, หนาว, ฝน, ร้อน, หนาว, ฝน, ทั้ง ๖ สมุฏฐานนี้ ๓๖๐ วัน ๑๒ เดือนดุจกัน แบ่ง ๖ ฤดู ฤดูละ ๒ เดือน เปนปี ๑ ดุจกล่าวมาดังนี้

ลำดับนี้จะได้สำแดงในกองอายุสมุฏฐานโรค อันบังเกิดขึ้นตามในมหาพิกัต ซึ่งเปนพาลทารก, ปานกลาง, ผู้เฒ่า, นั้นสืบต่อไป ถ้าแลบุคคลผู้ใดจะเปนแพทย์ ให้พึงรู้ในกองอายุสมุฏฐานโรค โดยในมหาพิกัตกล่าวต่อไปข้างน่านั้น อันว่ากุมารกุมารีผู้ใดคลอดจากครรภ์มารดา มีอายุได้วัน ๑ ขึ้นไปอยู่ในพิกัตเสมหะเปนที่ตั้งแห่งโทษ ครั้นถึงกึ่งอายุแล้ว อยู่ในพิกัตปิตตะสมุฏฐานเปนที่ตั้งแห่งโทษ ครั้นล่วงเข้าอะวะสานอายุแล้ว อยู่ในพิกัตวาตะสมุฏฐานเปนที่ตั้งแห่งโทษ ถ้าแพทย์เห็นในกองอายุสมุฏฐานโรค ๓ ประการดังนี้แล้ว ก็พึงประกอบโอสถให้ต้องในสมุฏฐานดังกล่าวมานี้

(๑) อันว่าบุคคลผู้ใดคลอดจากครรภ์มารดา มีอายุได้วันหนึ่งขึ้นไปถึง ๑๖ ปีเปนกำหนด ถ้าจะเปนโทษในสมุฏฐานอันใดอันหนึ่งก็ดี เสมหะเปนเจ้าเรือนเจือไปในสมุฏฐานทั้งปวง ถ้าจะให้โทษก็มีกำลังกว่าสมุฏฐานทั้งหลาย

(๒) บุคคลผู้ใดมีอายุล่วง ๑๖ ปีขึ้นไป จนถึง ๓๐ ปีเปนกำหนด ถ้าจะเปนโทษในสมุฏฐานอันใดก็ดี ปิตตะเจ้าสมุฏฐานย่อมเจือไปในกองสมุฏฐานทั้งปวง ถ้าจะให้โทษก็มีกำลังกว่าสมุฏฐานทั้งปวง

(๓) บุคคลผู้ใดมีอายุล่วงพ้น ๓๐ ปีขึ้นไป ตราบเท่าอายุไขยเปนกำหนด ถ้าจะเปนโทษในสมุฏฐานอันใดก็ดี วาตะเปนเจ้าสมุฏฐานย่อมเจือไปในกองสมุฏฐานทั้งปวง ถ้าจะให้โทษก็มีกำลังกว่าสมุฏฐานทั้งหลาย

ถ้าแพทย์รู้แก้ในกองอายุสมุฏฐานโรคทั้ง ๓ ประการดังนี้แล้ว ก็พึงประกอบซึ่งโอสถตามอายุโรคอันสมควรแก่สมุฏฐานพิกัต แพทย์ผู้นั้นจึงจะอาจยังโรคาพยาธิให้ฉิบหายโดยเร็วพลันยิ่งนัก แลอายุสมุฏฐานทั้ง ๓ นี้ยังไป่มิได้วิตถาร ในบท ว่าอายุเสมหะปิตตะ วาตะสมุฏฐานอันใดจะก่อน จะกลาง จะหลัง แลกำลังสมุฏฐานที่จะ ให้โทษนั้น อันใดจะมีกำลังเท่าใด ยังบมิได้แจ้งในมหาพิกัตก่อน พระอาจารย์เจ้าจึงออกในบทว่า

๑ ตั้งแต่อายุ ๑๖ ปีลงมาเปนอายุเสมหะ ถ้าบังเกิดพยาธิมีกำลัง ๑๒ องษาเปนกำหนด โรคสิ่งใดๆ ลงในระหว่างอายุสมุฏฐานนี้ ให้ตั้งเสมหะเปนอาทิ ดุจในพิกัตกล่าวไว้

๒ ตั้งแต่อายุ ๓๐ ปีลงมา เปนอายุปิตตะมีกำลัง ๗ องษาเปนกำหนด ถ้าบังเกิดพยาธิโรคสิ่งใดๆ ลงในระหว่างอายุสมุฏฐานนี้ ให้ตั้งปิตตะเปนอาทิ ดุจในพิกัตกล่าวไว้ดังนี้

๓ ตั้งแต่อายุไขยลงมาเปนอายุวาตะ มีกำลัง ๑๐ องษาเปนกำหนด ถ้าบังเกิดพยาธิโรคสิ่งใดๆ ในระหว่างอายุสมุฏฐานนี้ ให้ตั้งวาตะเปนอาทิ ดุจในพิกัตกล่าวดังนี้

(๑) ไนยหนึ่งท่านกล่าวซ้ำไว้ให้แจ้งโดยพิศดารว่า ถ้าบุคคลผู้ใดไข้ลง อายุตกอยู่ในระหว่างเสมหะสมุฏฐาน ให้ตั้งเสมหะเปนอาทิ วาตะเปนที่สุด

(๒) ถ้าบุคคลใดไข้ลง อายุตกอยู่ในระหว่างวาตะสมุฏฐาน ให้ตั้งวาตะเปนต้น ปิตตะเปนที่สุด

(๓) ถ้าบุคคลผู้ใดไข้ลง อายุตกอยู่ในระหว่างปิตตะสมุฏฐาน ให้ตั้งปิตตะเปนต้น เสมหะเปนที่สุด

สมุฏฐาน ทั้ง ๓ นี้จะได้ยืนอยู่นั้นหามิได้ เปนอนุโลมปติโลมมิได้เที่ยง ผ่อนตามอายุโรค โดยพิกัตดังนี้

จึงมีคำปุจฉาถามว่า ซึ่งกล่าวไว้ว่าเสมหะสมุฏฐานมีกำลัง ๑๒ องษา ปิตตะสมุฏฐานมีกำลัง ๗ องษา วาตะสมุฏฐานมีกำลัง ๑๐ องษานั้นก็ควรอยู่แล้ว แต่อายุสมุฏฐานกับกำลังสมุฏฐานจะได้ควรแก่กันนั้นหามิได้ ด้วยอายุสิมากอันกำลังสิน้อยก็สมจริงกันเปนดังฤๅ วิสัชนาว่า ใช่ดังที่กล่าว ด้วยอายุสมุฏฐานนี้ท่านสงเคราะห์เอาซึ่งอายุให้เปนเหตุ ๓ ประการ คือ ปฐมไวย ๑ มัชฌิมไวย ๑ ปัจฉิมไวย ๑ ไวยทั้ง ๓ นี้เปนที่ตั้งแห่งสมุฏฐานซึ่งกล่าวมาแล้ว เพื่อจะให้แพทย์ประกอบโอสถให้ต้องตามกาลอายุดังนี้ แลกำลังสมุฏฐานนั้นท่านสงเคราะห์เอากำลังแห่งโรคที่จะบังเกิด โ

JPEG Image Download   size 30.29 KB
วันที่ : 16 ส.ค. 2554,14:32   เข้าชม 1116 ครั้ง
โพสโดย : บักหัวหยอง(พิเชษฐ์)
ความคิดเห็นที่ 1

gucci factory outlet

coach outlet store online

cheap uggs

retro jordans

timberland outlet

canada goose jackets

michael kors outlet online sale

kobe bryant shoes 2015

canada goose jackets

chanel outlet online

oakley sunglasses cheap

fendi bags

timberland pro

lululemon

canada goose sale

michael kors outlet

uggs outlet

louis vuitton

gucci outlet online

burberry sale

coach factory outlet online

ugg outlet

canada goose outlet

coach outlet store online

canada goose outlet

polo ralph lauren online

polo outlet

chanel handbags

michael kors handbags

mont blanc pens

louis vuitton outlet

rolex watches outlet

michael kors

canada goose outlet online

adidas running shoes

abercrombie

true religion sale

concord 11

mont blanc pens

black timberland boots

toms.com

burberry outlet

jordan 11 columbia

moncler

ugg boots

new lebron james shoes

michael kors outlet online

cheap uggs

ralph lauren bedding

christian louboutin shoes

ugg slippers

toms canada

louis vuitton purses

tods outlet

timberland boots

coach factory outlet

moncler

coach purses

concord 11

ugg boots

jordan 3 white cenment

uggs outlet

ugg australia

toms outlet

tory burch shoes

jordan 11s

ugg boots sale

burberry sale

uggs outlet

burberry outlet

lv bags

ugg boots clearance

louis vuitton

chanel handbags

uggs outlet

toms canada

hollister clothing

christian louboutin shoes

louis vuitton outlet

michael kors handbags

oakley sunglasses

louis vuitton

chanel outlet online

canada goose jackets

canada goose

burberry outlet

timberland boots

christian louboutin outlet

oakley outlet

hollister

true religion outlet

louis vuitton outlet

coach outlet store online

beats solo

tod's outlet

lululemon headbands

burberry outlet stores

ray ban eyeglasses

timberland earthkeepers

coach outlet store online

hollister clothing store

louis vuitton bags

the north face

christian louboutin outlet

chanel outlet

polo ralph lauren

coach outlet online

burberry outlet

burberry outlet

louis vuitton handbags

oakley sunglasses

retro 11

hogan outlet

soccer jerseys

copy watches

true religion jeans

louis vuitton

michael kors outlet

kobe bryant shoes for kids

cheap oakleys

air jordan 8

christian louboutin outlet

coach outlet store online

gucci bags

kate spade

canada goose jackets

toms wedges

jordan 11

uggs on sale

beats headphones

ray ban sunglass

burberry handbags

timberland boots

belstaff jackets

burberry outlet online

louis vuitton outlet

black timberland boots

tory burch outlet online

coach outlet stores online

burberry outlet stores

christian louboutin sale

discount rayban sunglasses

chanel outlet

canada goose sale

christian louboutin sale

rolex watches outlet

ray ban eyeglasses

louis vuitton outlet

hollister clothing

soccer jerseys

jordan 11 retro

michael kors outlet

coach factory

chanel outlet

nike free run

chanel bags

michael kors

michael kors outlet online

cheap beats bydre

jordan retro 11

tory burch boots

jordans 11

ugg boots clearance

michael kors outlet

oakley sunglasses cheap

burberry outlet

replica watches

cheap nfl jerseys

hollister kids

timberland earthkeepers

ugg boots

bottega veneta sale

prada

fitflop

cheap toms shoes

abercrombie & fitchfitch

mont blanc

timberland canada

jordan 11 snakeskin

abercrombie store

coach factory online

jordan retro 11

belstaff

fitflop footwear

ugg boots

discount rayban sunglasses

toms outlet

burberry scarf

hollister jeans

ray bans

marc jacobs bags

celine handbags

ray ban glasses

michael kors outlet online

louis vuitton

burberry handbags

jordan 11s

kate spade outlet online

christian louboutin shoes

fitflops outlet

true religion outlet

christian louboutin outlet

louis vuitton outlet

louis vuitton handbags

abercrombie fitch

jordan 6 rings

jerseys wholesale

uggs for kids

concord 11

toms outlet

timberland uk

ugg boots

nfl jerseys

abercrombie and fitch

black timberland boots

beats solo

abercrombie and fitch

abercrombie

michael kors handbags

celine handbags

gucci outlet

chanel handbags

christian louboutin shoes

uggs on sale

moncler jackets

abercrombie kids

burberry outlet

oakley sunglasses

uggs for women

jordan 6 cigar

abercrombie outlet

michael kors outlet

hollister outlet

michael kors handbags

ray ban aviators

ray ban outlet

timberland outlet

chanel handbags

kd shoes

michael kors outlet

louis vuitton outlet

ugg outlet

timberland boots for men

burberry outlet

adidas outlet store

hollister co

marc jacobs outlet

tory burch outlet

mont blanc pen

louis vuitton

ugg australia

oakley outlet

true religion

ugg boots

red bottom shoes

jordan 3

christian louboutin outlet

abercrombie & fitchfitch

oakley sunglasses wholesale

michael kors

coach factory outlet

louis vuitton handbags

michael kors handbags

true religion outlet

canada goose outlet

louis vuitton

ray ban outlet

louis vuitton

red bottoms

canada goose outlet stores

abercrombie

ralph lauren

jeremy scott adidas

adidas running shoes

uggs for women

burberry scarf

mont blanc legend

burberry sale

ralph lauren home

running warehouse

louis vuitton bags

hollister

oakley sunglasses outlet

hermes belts

michael kors outlet online

ugg outlet

new jordans

fitflop

mont blanc legend

polo outlet

michael kors outlet online sale

ugg boots

burberry outlet stores

jordan 4s

jordan retro 11

gucci outlet

hollister clothing store

tod's outlet

jordan shoes

ugg australia

oakley sunglasses

burberry scarf

tods shoes

cheap uggs

hollister clothing store

michael kors outlet sale

cheap uggs

black timberland boots

nike stores

ray ban glasses

canada goose outlet

coach outlet

michael kors outlet online

ugg outlet

abercrombie outlet

fitflop outlet

p90x workouts

ugg boots

tory burch sale

ugg for women

true religion

canada goose outlet

canada goose sale

coach factory outlet

tory burch outlet

true religion outlet

guess outlet

tory burch flats

michael kors

michael kors handbags

tory burch handbags

canada goose sale

abercrombie

michael kors outlet

ghd flat iron

michael kors outlet online

canada goose

oakley sunglasses

abercrombie store new york

jordan shoes

coach factory outlet

tory burch handbags

insanity workout

timberland boots

true religion outlet

ugg australia

fitflop

cheap nfl jerseys

tod's shoes

tory burch outlet

burberry handbags

christian louboutin shoes

cheap oakleys

oakley sunglasses

timberland shoes

uggs for women

timberland outlet

hollister clothing

louis vuitton purses

chanel handbags

coach factory

www.louisvuitton.com

louis vuitton outlet

true religion outlet

toms promo code

michael kors outlet online

polo ralph lauren

beats by dr dre

moncler

ugg boots

canada goose jacket

tory burch outlet

burberry uk

ugg australia

ray ban outlet

michael kors outlet

michael kors handbags

michael kors outlet online

burberry uk

burberry sale

canada goose outlet

canada goose

christian louboutin

cheap uggs

fake watches

coach outlet

red shoes

rayban sunglasses

coach outlet

burberry handbags

louis vuitton outlet

coco chanel

ugg boots

louis vuitton handbags

hollister

hollister

canada goose jackets

coach outlet

louis vuitton

gucci outlet

louis vuitton handbags

lebron james shoes for sale

white timberland boots

supra outlet

louis vuitton handbags

nfl jerseys

red christian louboutin

christian louboutin shoes

true religion sale

true religion jeans

burberry outlet

coach outlet

chi hair strighteners

coach outlet store

coach factory

burberry outlet online

michael kors uk sale

oakley sunglasses discount

oakley vault

abercrombie and fitch

true religion jeans

cheap toms

ray ban aviators

hollister clothing store

timberland pro

ugg boots clearance

burberry scarf

marc jacobs outlet

tory burch outlet

adidas outlet store

dior outlet

ugg boots

louis vuitton purses

michael kors outlet online sale

christian louboutin outlet

retro jordans 13

ralph lauren uk

mont blanc mountain

coach factory outlet

timberland boots

polo outlet

adidas wings

burberry outlet

abercrombie outlet

ugg boots

cheap toms shoes

timberlands

cheap oakley sunglasses

ugg boots clearance

uggs for women

louis vuitton handbags

knockoff watches

tory burch outlet online

tory burch flats

coach outlet

oakley sunglasses outlet

ugg slippers

gucci belts

black timberland boots

ray ban eyeglasses

ugg boots for women

timberland outlet

red timberland boots

gucci handbags

jordan retro 11

coach outlet online

ralph lauren

abercrombie

michael kors outlet online sale

rayban sunglasses

replica watches

north face jackets

timberlands

gucci outlet online

michael kors outlet online

ralph lauren uk

burberry outlet

coach outlet store online

ugg on sale

abercrombie kids

abercrombie

dada  xu    19 ม.ค. 2558 เวลา 03:43:07  

ความคิดเห็นที่ 2

So there she was ralph lauren outlet having her lunch with Mr Georgie,” air max 90 said Mrs adidas shoes Weston, now introducing this name for the first time, with the highest dramatic art, “and toms outlet,tom shoes,toms shoes outlet,tom shoes,toms wedges,cheap toms,toms.com they would mac makeup uk be seeing round his house afterwards. And then when Ray Ban Sunglasses,Ray Ban Outlet,Ray Ban Sale,Cheap Ray Bans,Cheap Ray Ban Sunglasses,ray ban sunglasses outlet,ray ban,rayban,ray bans,ray-ban,raybans,ray ban wayfarer,ray-ban sunglasses,raybans.com,rayban sunglasses,cheap ray ban it was time to come here, Mr Georgie would have remembered that the air max 90,nike air max 90,air max 95,air max 2015,air max 1,nike air max,air max,nike air max 2015,airmax party was Hightum toms outlet not Tightum, and there was Miss Bracely not in Hightum at kevin durant shoes 2015 all, nike free 5.0, nike free trainer 5.0,nike free run 5.0,free running 2,nike free run,nike free,free running,nike running shoes,nike free trainer,free runs,free run 5.0 nor even burberry,burberry outlet,burberry outlet online,burberry factory outlet,burberry sale,burberry handbags Tightum, burberry uk in my opinion, but Scrub. cheap jerseys No doubt gucci outlet she said christian louboutin uk to cheap jerseys,nfl jerseys,cheap nfl jerseys,jerseys from china,cheap jerseys from china him, ‘Is it a very grand sort of ray ban sunglasses party, north face outlet Mr Pillson?’ and he yoga pants,lululemon,lululemon outlet,lululemon athletica,lululemon addict,lulu lemon,lulu.com,lululemon.com couldn’t cheap nfl jerseys do other than reply, for nike air force,air force,nike air force 1,nike air force one,air force one nike,air force 1,air force one we all received notice that it ralph lauren outlet,ralph lauren outlet online,polo ralph lauren outlet,polo ralph lauren outlet online,polo ralph lauren,ralph lauren,polo ralph,polo shirts,ralphlauren.com,polo outlet,ralph lauren polo was Hightum michael kors outlet,michael kors handbags,michael kors uk,michael kors,michael kors,michael kors bags — mine ferragamo,salvatore ferragamo,ferragamo shoes,ferragamo outlet,salvatore ferragamo outlet,ferragamo belts,ferragamo belt,ferragamo outlet came about twelve — he couldn’t do other than reply, ‘Yes, Miss Bracely, it beats by dr dre is.’ air max 95,nike air max 95,air max 90,nike air max 90,air max 2015,nike air max,air max,nike air max 2015,airmax ‘Good gracious me,’ she would say, ‘and I’ve only burberry got this air max 95 old fitflop rag on. I must go back to the Ambermere Arms, and Cheap Jordans,Cheap Jordan Shoes,Cheap Air Max,Cheap Free Run Shoes,nike shoes,nike outlet,nike factory,nike store,nike factory outlet,nike outlet store,cheap nike shoes,nike sneakers tell my jordan retro,jordan shoes,air jordan,air jordans,retro jordans,air jordan retro,jordans,jordan 11,jordan xx9,jordan 6,new jordans,cheap jordans,jordan retro 11,jordan 5,air jordan 11,jordans for sale,jordan 4,jordan 1,jordan future,jordan 3,jordan 12,michael jordan shoes,air jordan shoes maid — for she brought lululemon uk a maid beats by dre,beats headphones,beats audio,beats by dr dre,beats by dre headphones,dr dre,dre beats,beats by dr,dr dre beats,dre headphones,beats by dr. dre,cheap beats in that chaussures louboutin second motor jerseys from chinagucci shoes and tell nike air force my cheap jordans maid to put me out adidas running shoes something tidy.’ kate spade uk ‘But that black converse will be a great bother for you,’ he would tods say, or something of NFL Jerseys,Nike NFL Jerseys,NBA Jerseys,Soccer Jersey,NHL Jerseys,Baseball Jerseys,Custom Jersey,Youth Jerseys,Women Jerseys,NCAA Jerseys,cheap jerseys,cheap nfl jerseys,basketball jerseys,jerseys,hockey jerseys that sort, for I don’t pretend to chanel handbags know what he actually did say, burberry and she would reply, ‘Oh Mr Pillson, but lebron 10 I kobe bryant shoes must put on something tidy, and it would be nike free 5.0 so kind cheap jordans,cheap jordan shoes,cheap jordan,cheap jordans for sale,jordans for cheap,jordan shoes,jordans,air jordan,jordan retro,jordan 11,jordan xx9,jordan 6,new jordans,air jordans,retro jordans,jordan retro 11,jordan 5,air jordan 11,jordans for sale,jordan 4,jordan 1,jordan future,jordan 3,jordan 12,michael jordan shoes,air jordan shoes,air jordan retro of louboutin,louboutin pas cher,christian louboutin,louboutin chaussures,louboutin soldes,chaussure louboutin,chaussures louboutin,chaussure louboutin pas cher,louboutin france you, if you would wait for me, while yoga pants I do that, and let us go together.’ That’s what omega watches,omega watch,replica watches,rolex watches,replica omega watches,rolex,watches for men,watches for women,rolex watches for sale,rolex replica,rolex watch,cartier watches,rolex submariner,fake rolex,rolex replica watches,replica rolex she said.”The guess factory,guess clothing,guess shoes,guess outlet,guess watches,guess jeans,guess boots,guess handbags,guess store,guess purses,guess dresses,guess kids minutes went on, and still nobody appeared who could possibly have accounted for the three-lined omega watches whip dolce and gabbana,dolce gabbana,dolce and gabbana light blue,dolce and gabbana perfume,dolce and gabbana the one,dolce gabbana perfume of Hightums, but by degrees Lucia, who had oakley sunglass utterly failed to cartier,cartier watches,cartier love,cartier love bracelet,love bracelet,cartier bracelet,cartier jewelry,cartier rings decoy Lady mac cosmetics Ambermere into the place air jordan of oakley sunglasses,cheap oakley,cheap oakley sunglasses,oakley sunglasses cheap,oakley outlet,oakley sunglasses outlet,oakley vault,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap sunglasses,oakley prescription glasses,fake oakleys,oakley glasses,oakley store,fake oakley,oakley sale,cheap oakleys,discount oakley sunglasses thrones, began north face outlet,the north face,north face,the north face outlet,north face jackets,north face jackets clearance,northface to notice a certain thinning on her oakley lawns. Her guests, it would seem, were not in ferragamo process of dansko shoes,dansko outlet,dansko shoes for women,dansko clogs,dansko shoes on sale,dansko,dansko clearance,danskos,dansko clearance outlet,dansko sandals,dansko shoes clearance,dansko nursing shoes,dansko professional,dansco coin albums,dansko boots dispersal, for it was a fendi handbags long way chanel bags off seven adidas,adidas uk,adidas trainers,adidas originals,adidas zx,adidas gazelle,adidas zx flux,adidas football,mi adidas,adidas predator,adidas football boots,adidas samba,adidas superstar,adidas flux,adidas hamburg,adidas shoes,adidas outlet,adidas sale o’clock yet, and also none would stuart weitzman,weitzman shoes,stuart weitzman shoes,stuart weitzman boots,stuart weitzman shoes on sale,stuart weitzman outlet,stuart weitzman sale,stuart weitzman clearance be so ill-mannered as to nike blazer leave without shaking hands and saying what a delicious kobe 9 shoes afternoon they had spent. But jordan shoes certainly the lawns grew puma shoes,puma outlet,pumas,puma outlet store,puma sneakers,puma shoes for men,puma brand,puma store,puma golf shoes emptier, and coach outlet,coach outlet store,coach outlet store online,coach outlet stores,coach factory outlet,coach factory,coach factory online,coach factory outlet online,coach outlet online she was utterly unable to explain this extraordinary phenomenon, until she happened to lebron 10 go close to the windows of nike blazer,blazer nike,nike blazer pas cher,Chaussures Nike Blazer,Nike Blazer Femme her air jordan,jordan shoes,cheap jordans,air jordans,jordan retro,air jordan shoes,jordans,jordan 11,jordan xx9,jordan 6,new jordans,retro jordans,jordan retro 11,jordan 5,air jordan 11,jordans for sale,jordan 4,jordan 1,jordan future,jordan 3,jordan 12,michael jordan shoes,air jordan retro music-room. salomon boots Then, looking in, she saw that jordan retro not fitflops uk only was every chair there occupied, jerseys from china,cheap jerseys from china,nfl jerseys,cheap jerseys,cheap nfl jerseys,jerseys,baseball jerseys,nba jerseys,hockey jerseys,basketball jerseys but people were sac michael kors standing new balance uk about in expectant groups. For a moment, her heart beat mizuno,mizuno wave,mizuno running,mizuno running shoes,mizuno baseball,mizuno volleyball,mizuno wave rider,mizuno volleyball shoes,mizuno softball,mizuno shoes,mizuno wave inspire,mizuno wave prophecy high. . . mac makeup uk . Could beats by dre Olga nike shoes have arrived chanel bags,chanel handbags,chanel sunglasses,chanel outlet,chanel purses,chanel handbags official site and by some mistake have gone straight in there? It was a dreamlike possibility, but it burst michael kors like a ray of sunshine timberland boots uk on the party that was michael kors outlet rapidly becoming timberland a nightmare lebron 12,lebron 11,james shoes,lebron james shoes,lebron shoes,lebron 10,lebron 12 shoes,lebron 9,lebron soldier 8,nike lebron 12,lebron 13,lebron 11 low,lebron james shoes 2014,lebron 8,lebron 12 data,lebron sneakers,lebron 11 shoes,lebron 12 bhm,lebron james sneakers,lebron 12s,nike lebron 11,lebron james shoes 2015,lebron 7 to her — coach outlet store for everyone, not Lady Ambermere true religion alone, was audibly wondering when the michael kors,michael kors canada,michael kors outlet,michael kors outlet online Guru was coming, and michael kors,sac michael kors,michael kors sac,michael kors pas cher,sac michael kors pas cher,michael kors france when Miss Bracely was going to fivefingers sing.

cmoutlet  cmoutlet    29 พ.ค. 2558 เวลา 05:47:37  

ความคิดเห็นที่ 3
151111meiqing

toms shoes

ugg on sale

michael kors handbags

oakley sunglasses

ray-ban sunglasses

nike air max

toms

vans shoes

the north face

instyler curling iron

fake oakleys

coach outlet

fitflops sale clearance

timberland boots

true religion

uggs sale

coach outlet online

fitflops

uggs outlet

louboutin pas cher

christian louboutin outlet

uggs uk

kobe bryant shoes

coach factory outlet

michaek kors outlet

canada goose jackets

hollister clothing

jordan retro

replica watches

christian louboutin outlet

ugg boots

coach factory outlet

rolex watches outlet

louis vuitton outlet

ugg outlet

longchamp outlet

michael kors outlet

abercrombie and fitch

prada uk

true religion jeans

coach outlet store online

louis vuitton purses

michael kors outlet

pandora jewelry

louis vuitton handbags

lebron james shoes

michael kors outlet online

ugg clearance

michaek kors outlet

michael kors handbags

louis vuitton handbags

nike trainers

air max 90

louis vuitton

uggs sale

coach factory outlet

uggs clearance sale outlet

louis vuitton handbags

coach factory outlet

adidas originals

jordans

christian louboutin

coach factory outlet

ugg outlet

abercrombie

toms shoes

uggs outlet

adidas originals

coach outlet store online

ugg boots

gucci outlet

ugg australia

montblanc

air jordan retro

canada goose outlet

uggs australia

ugg boots

oakley sunglasses

ray ban sunglasses outlet

canada goose

louis vuitton handbags

louis vuitton handbags

ugg boots outlet

toms outlet

louis vuitton purses

hollister uk

timberland boots

supra shoes

lebron james shoes

canada goose jackets

coach outlet store online

uggs sale

adidas superstar

tory burch outlet

michael kors bag

beats by dre

celine

michael kors outlet

louis vuitton outlet

canada goose outlet

louis vuitton

jordans

celine

nike running shoes

canada goose jackets

louis vuitton handbags

louis vuitton handbags

coach outlet

ugg outlet

tods shoes

marc jacobs

ugg boots

uggs clearance

coach outlet online

gucci shoes

ray ban sunglasses

hollister uk

cheap oakleys

christian louboutin outlet

ugg slippers

louis vuitton

jordan shoes

ugg boots

the north face jackets

ugg boots

nike roshe run

michael kors outlet

louis vuitton outlet

nike air force 1

canada goose outlet

north face jacket

ugg boots

coach factory outlet

ugg australia

tiffany and co

cheap jordans

cheap oakley sunglasses

nike air huarache

gucci handbags

polo ralph lauren outlet

oakley sunglasses

louis vuitton

coach outlet online

cheap toms shoes

giuseppe zanotti sneakers

coach outlet

nike free run

louis vuitton outlet

abercrombie

uggs sale

ugg outlet

louis vuitton backpack

michael kors

michael kors uk

the north face

jordans for sale

birkin bag

oakley sunglasses

oakley sunglasses wholesale

uggs on sale

uggs outlet

ugg boots

louis vuitton outlet

abercrombie

coach outlet

air max 90

michael kors outlet

louis vuitton handbags

michael kors outlet online

nike air max

michael kors outlet

coach outlet

cheap jordans

michael kors outlet

nike huarache

michael kors outlet online

michaek kors handbags

coach outlet

prada outlet

meiqing  20151110    11 พ.ย. 2558 เวลา 00:32:51  


แสดงความคิดเห็น
ข้อความ
รูปภาพ เฉพาะไฟล์ .jpg หรือ .gif เท่านั้น ขนาดไฟล์ควรไม่เกิน 200 kb.
Emotion ใช้เมาส์ลากที่รูป Emotion ใส่ในช่องข้อความ


เฉพาะสมาชิกเท่านั้น !

 

 

:::: อโรคยาศาล   วัดป่ากุดฉนวนอุดมพร อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ :::
โทร ๐๘๗-๓๗๗๗๑๔๑   Email : life1996@windowslive.com   www.arokayasala.com

ติดต่อ วัดป่ากุดฉนวนอุดมพร เลขที่ ๓ ม.๑๙ ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ ๓๖๑๗๐
หรือสามารถโอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยหฤทัย ชื่อบัญชีพระธาตรี อุปปลวณฺโณ บัญชีเลขที่ ๓๔๒-๐๐๑๖๕๔-๙